Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant, Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017, Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education, Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education. In this topic, you will learn about the factors that make the family such an important unit, as well as Roles, Love & Like I Like You Come a little closer Honey, come a little closer, let me whisper in your ear. onder zijn hoede nemen: Hij neemt de vrouwenploeg onder zijn hoede resoluut adj resolute Ons resolute antwoord is ja! Als je een onderdeel, Example Dutch language lesson Demonstrative Adjectives Close: dit and deze `dit' agrees with `het' and is used to indicate objects that are close, like `this' in English. A Study of TEFL Vocabulary. b) Het is te gemakkelijk daarvan alleen de scheidsrechter de schuld te geven bus noun, de bus Veel leerlingen pendelen dagelijks met de bus van en naar school leeg adj empty s Morgens stonden er veel lege glazen op de tafel sfeer noun, de atmosphere De trainer zorgt ervoor dat er een leuke sfeer heerst op het oefenveld taak noun, de task Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft pijn noun, de pain Hij brak zijn been en had veel pijn verband noun, het a) link b) bandage a) Er is zeker een verband tussen goed je best doen en hoge cijfers halen. b) De afgevaardigden worden via kiesdistricten verkozen locatie noun, de(f) location We gingen op zoek naar een nieuwe locatie die nog meer fans kon verwelkomen verhogen verb to increase De regering heeft voorgesteld om de uitkeringen te verhogen Engels noun, het English Internationale communicatie verloopt in het Engels of Frans innen verb to collect Het is de taak van de penningmeester om de contributie te innen aflevering noun, de(f) episode De introductie van vijf personages in de eerste aflevering is opvallend btw noun, de(f) VAT De btw bedraagt 21 procent haha interj haha Haha, dat is vast een grapje republiek noun, de(f) republic Malta is een parlementaire republiek met een president als staatshoofd. b) De gebarsten betonnen platen moeten vervangen worden kost, kosten noun, de(m) cost(s) Hij wil graag werken, de kost verdienen. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give. 1.62, 160 Frequency index Web favoriet adj favourite Ik ga morgen naar de verjaardag van m n favoriete nichtje unie noun, de(f) union In 1264 kwam er een unie tot stand tussen Noorwegen en IJsland wijten verb to blame Die onvoldoendes zijn te wijten aan een gebrek aan inzet radiostation noun, het radio station De overheid beheert enkele televisie- en radiostations inclusief adv including De prijs is inclusief 21% btw godsdienst noun, de(m) religion Het recht op vrijheid van godsdienst wordt nageleefd s avonds adv in the evening, at night Mijn oom was zo vriendelijk om ons s avonds aan de bushalte af te zetten hierin adv in this Het perspectief van het kind is hierin zeer belangrijk grenzen verb to border De provincie grenst aan Duitsland zwangerschap noun, de(f) pregnancy De zwangerschap en bevalling zijn prima verlopen beluisteren verb to listen Zijn dagen vult hij met muziek beluisteren dr. noun, de(m) Dr, doctor Dr. Brown geeft een lezing aan de universiteit voorstander noun, de(m) supporter Ik ben een voorstander van de vrijheid van meningsuiting variant noun, de variant Er worden alsmaar meer varianten van producten aangeboden evolutie noun, de(f) evolution Evolutie is het overgaan van de ene soort in de andere wijzigen verb to change Zijn mentaliteit zal op die paar dagen niet gewijzigd zijn hierboven adv above De hierboven beschreven cijfers zijn afkomstig van de website testen verb to test In het kader van dit korte project kon dit niet volledig getest worden eenheid noun, de(f) unit, unity Een eenheid is een geheel met kenmerkende eigenschappen alstublieft, alsjeblieft, a.u.b. Zoek de lezing op via Programma, 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. zich vestigen: Het gezin vestigde zich in Brussel onderdeel noun, het part Het heeft geen zin om onderdelen van dit probleem apart te willen oplossen aanpassen verb to adjust Het dak is al hersteld, maar de elektriciteit moet nog aangepast worden zwak adj weak Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. 7.63, 104 Frequency index Newspapers doelman noun, de(m) goalkeeper De doelman is herstelt van een enkelblessure presenteren verb to present Het plan wordt op Prinsjesdag gepresenteerd investeren verb to invest Het kabinet wil de opbrengsten investeren in de infrastructuur partner noun, de(m) partner Het gaat om vrouwen die een nieuwe partner ontmoeten met wie ze opnieuw een gezin willen stichten opmerkelijk adj striking, remarkable De minister deed in zijn betoog twee opmerkelijke uitspraken opleveren verb to yield Het ging hem vooral om de centen die ze opleverden boeken verb to book Je boekt een reis, maar je weet niet waarheen. 9.50, 102 Frequency index Newspapers overwinning noun, de(f) victory Het inspireerde hem dusdanig dat hij acht overwinningen op een rij boekte Brussels adj Brussels Nederland hoeft in principe niet aan de strenge Brusselse milieuregels over mest te voldoen burger noun, de(m) citizen Sinds de elfde eeuw mochten burgers voor eigen gebruik thuis bier brouwen meerderheid noun, de(f) majority De meerderheid is gewoon hard bezig een boterham te verdienen door goede producten te leveren café noun, het café, pub Er kwamen wat winkels en cafés prestatie noun, de(f) performance Hierdoor werden de prestaties beter plannen verb to plan De verhuizing staat gepland voor het vierde kwartaal personeel noun, het staff Ze houden zich bezig met de gezondheid van het personeel verlies noun, het loss Het voorgaande boekjaar was er een verlies van 62 miljoen euro agent noun, de(m) policeman De agent ging op onderzoek uit Amerikaan noun, de(m) American De Amerikaan is 84 jaar oud geworden schepen noun, de(m) local councillor De voorzitter krijgt de wedde van een schepen aandeel noun, het share Ahold wil niet meer dan 625 miljoen nieuwe aandelen uitgeven bedragen verb to amount (to) De accijnsverhoging van de overheid bedraagt 55 eurocent nochtans adv nevertheless Hij ziet nochtans een flonkering van licht aan het einde van de tunnel winnaar noun, de(m) winner De winnaar mag euro in ontvangst nemen brandweer noun, de fire department De brandweer bluste beide branden economie noun, de(f) economy De economie in de eurozone zal in de tweede helft van dit jaar geleidelijk herstellen veiligheid noun, de(f) safety De auto heeft veel ingebouwde veiligheid en is technisch zeer geavanceerd advocaat noun, de(m) lawyer Als advocaat is hij gespecialiseerd op het gebied van nationale en internationale fusies en overnames kampioen noun, de(m) champion Iedereen kan dit seizoen kampioen worden dief noun, de(m) thief In welke gemeente sloegen de dieven toe en waarom in een bepaalde wijk? koninkrijk noun, het kingdom België en Nederland zijn beide koninkrijken verkrijgen verb to obtain De president verkreeg steun van alle groeperingen regionaal adj regional Het Brabants Dagblad is de regionale krant voor Tilburg en omstreken diegene pron he, she, those who Dit bericht is bestemd voor diegene die het laatst vertrekt rap adj fast, quick(ly) Hij gaat in rap tempo langs elf steden tof adj great De nieuwe stadsdichter van Groningen is een toffe gast! From these six examples, the best one was chosen manually. b) Wil je het nog een keer voordoen? verzameling noun, de(f) collection Het is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft vorderen verb a) to claim b) to progress a) Het openbaar ministerie vordert een boete. More recently, with the aid of efficient computer software and very large bodies of language data (called corpora), researchers have been able to provide more sophisticated frequency counts from both written text and transcribed speech. 7.14, 180 Frequency index General vermoeden verb to presume Hij vermoedde dat ze te moe was om mee te gaan creëren verb to create Men wil hier een overzichtelijk kruispunt creëren interview noun, het interview De schrijver gaf een interview bord noun, het plate Netjes aten ze hun bord leeg generatie noun, de(f) generation Ze gaan met verschillende generaties op vakantie sindsdien adv since Ik heb het ergens neergelegd en het sindsdien niet meer gezien zone noun, de zone In deze zone is er betaald parkeren huwelijk noun, het marriage Hun huwelijk duurde negen jaar vermoorden verb to murder De chauffeur vermoordde zijn baas commentaar noun, de(m)/het comment Hij heeft overal commentaar op computer noun, de(m) computer Deze computer leverde tien jaar geleden goede prestaties medisch adj medical De medische kosten moeten snel dalen tenslotte adv after all Hij is tenslotte de vader van je kinderen. We bespreken een aantal belangrijke, CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0515 DUTCH (FOREIGN LANGUAGE) 0515/02 Paper 2 (Reading and Directed, Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 055/02 Paper 2 Reading MARK SCHEME Maximum Mark: 45 Published This mark scheme is published, De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically. Cambridge Dictionary +Plus L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. Our strategy is to say there should be some cases of each, as follows: if highest frequency is at least double the next highest, list in that genre only if two are high and two are low, that is, the firstand second-highest, and both more than double the other two, list the top two in both otherwise list in general. 5.10, 145 134 A Frequency Dictionary of Dutch 31 vijfentwintig num twenty-five Michael babbelde vijfentwintig uur lang over één onderwerp morgen noun, de(m) morning Ik had deze morgen willen fietsen, want het was een prachtig weer oei interj oops Jan denkt oei, ik moet haar nog even feliciteren sowieso adv anyway Ze moet daar sowieso terug naartoe och interj oh Och, we gaan eens naar het restaurant of zo verschrikkelijk adj terrible Het was een verschrikkelijke wedstrijd tweehonderd num two hundred De woningbouwvereniging wil nog tweehonderd mensen een woning aanbieden ha interj ah Ha, ja, ergens is dat begrijpelijk tweeduizend num two thousand De catamaran moet ongeveer tweeduizend gulden opbrengen tachtig num eighty Wat mij interesseert is de tachtig procent mensen die een normaal inkomen hebben gauw adv soon, quickly Daan haalt gauw zijn schrift uit zijn tas vanmiddag adv this afternoon PSV kan vanmiddag thuis tegen Heerenveen de landstitel pakken enfin interj in short, anyway Enfin, we gaan mekaar in ieder geval zien rond half zeven terugkomen verb to return We kunnen ook een andere keer terugkomen hm interj hmm Hm, dat gaat niet spul noun, het stuff, things William gaat met zijn vader naar huis om wat spullen op te halen nul num zero Zweden en Turkije hebben nul punten dertien num thirteen De temperatuur ligt tussen de dertien en achttien graden verbinding noun, de(f) connection De verbinding is weer heel slecht aha interj aha Aha, zei Barbara. 2.69, 211 200 A Frequency Dictionary of Dutch 1033 voorop adv ahead Zij stond voorop in de optocht afzetten verb a) to drop off b) to cheat c) to turn off a) Ik zet hem voor de deur af. In R. Carter and M. McCarthy (eds.) b) Uit de boekhouding bleek dat hij met de kas gesjoemeld had kerkelijk adj ecclesiastical, church In kerkelijke kringen is behoudend gereageerd verslaafd adj addicted De verslaafde man beroofde een voorbijganger breedte noun, de(f) width De verhouding van hoogte en breedte van de vlag is 7 staat tot erdoor adv through it Zou bij jouw taart gehakt erdoor ook lekker zijn? adv approximately Op het concert waren circa mensen hiervan adv of this Mogelijk zijn een aantal gegevens hiervan achterhaald. hen pron them Misschien zou het ooit weer beter tussen hen kunnen worden vandaag adv today Vandaag hangt er een aankondiging op de deur waarom adv why De vraag is waarom men niet samenwerkt moment noun, het time, moment Op andere momenten kon ze ook niet trainen manier noun, de way Ik vond een andere manier om je te helpen, 27 16 A Frequency Dictionary of Dutch 238 moeilijk adj difficult Ik wens je veel sterkte toe in deze moeilijke periode wereld noun, de world De wereld ziet er nu heel anders uit opnieuw adv again Hij probeerde opnieuw zijn zoon te spreken daarom adv therefore Ik was moe en ging daarom vroeg naar bed geld noun, het money Hij gaf het geld aan de bakker zeer adv very Ze was zeer verzwakt en woog nog 46 kilo soms adv sometimes Soms gaat het niet zoals je wilt groep noun, de group De groep wachtte tot de gids was uitgesproken stad noun, de town, city Het museum staat in het oudste gedeelte van de stad enig pron only Ik was zijn enige optie ver adj far Zij maakten een verre reis genoeg adv enough Zo, en nu hebben we lang genoeg zitten praten, zei ze. 2.23, 218 Frequency index General kaas noun, de(m) cheese De melk voor deze kaas komt van koeien uit de bergen kleuter noun, de(m) infant De basisscholen beginnen een experiment met Engelstalige les voor kleuters mentaliteit noun, de(f) mentality De nieuwkomers hebben een goede mentaliteit ondergronds adj underground De ondergrondse wortels overleven de winter en lopen in het voorjaar opnieuw uit onwaarschijnlijk adj unlikely Dat is een onwaarschijnlijk scenario uitnodiging noun, de(f) invitation De winnaar krijgt een uitnodiging voor volgend jaar verwijt noun, het reproach Hij kreeg het verwijt altijd te laat te zijn weerstand noun, de(m) resistance Ik heb inmiddels weerstand tegen deze ziekte afmaken verb to finish Hij maakte het werk netjes af afval noun, de(m)/het waste Zij zet het afval op straat huwen verb to marry Ze is gehuwd en moeder van drie kinderen omtrent prep about Er zijn veel vragen omtrent spelling verwerpen verb to reject Hij verwerpt het voorstel en vraagt aanpassingen interpretatie noun, de(f) interpretation De interpretatie van de uitkomsten is onzeker lading noun, de(f) load Een lading beton stroomde door de middenberm redenering noun, de(f) reasoning Die redenering past goed in mijn betoog stoer adj tough De stoere motoragent moet een traantje wegpinken tram noun, de(m) tram Jaar na jaar stijgen de reizigersaantallen op trein, tram en bus versieren verb to decorate Ze versieren het huis voor zijn verjaardag buurman noun, de(m) neighbour Een buurman merkte de brand in de villa op intelligent adj intelligent Het is een intelligent meisje kapitaal noun, het capital Zij creëren die winst door de combinatie van arbeid en kapitaal lawaai noun, het noise Het stampen op de houten tribunes zorgde er voor een hels lawaai objectief adj objective Ik hoop op een objectieve beoordeling rel noun, de(m) riot In april braken rellen uit tussen Singalezen en Tamils zonde noun, de sin Een smoesje verzinnen is meestal geen grote zonde affaire noun, de affair De officier gaat de affaire onderzoeken begrijpelijk adj understandable, comprehensible Bij de cursus hoort een syllabus in begrijpelijke taal. Read this story in English. analyse noun, de(f) analysis Een goede analyse van de situatie is zeer gewenst kenmerken verb to characterize Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door politieke stabiliteit en economische vooruitgang hit noun, de(m) hit Zijn eerste tune was meteen een hit keizer noun, de(m) emperor Japan is een constitutionele monarchie, met als staatshoofd de keizer hierop adv (up)on this Er is niemand die hierop met zekerheid het juiste antwoord kan geven veelal adv often Zij krijgen veelal hulp van een grotere kring van vrijwilligers geografisch adj geographic(al) Ook verschillen de eilanden geografisch van elkaar. Read or Download A Frequency Dictionary Of Arabic Routledge Frequency Dictionaries Durch Tim Buckwalter Printable 2019 Free books in PDF , TXT , EPUB , PDB , RTF , … In addition to the main frequency lists, the dictionary also contains: an alphabetically sorted index. Flash info 1 In the morning I always make my bed. Based on a 290 million word … Based on a 290 million word corpus which … een aanklacht indienen: Ze diende geen aanklacht in omdat het slachtoffer dat nadrukkelijk vroeg hip adj fancy Begin straks het nieuwe jaar goed met een nieuwe hippe tas! b) Ze dreven voort op de stroom van de rivier. b) Na hun vertrek bleef een leeg huis achter uitzien verb to look Het viel me op dat hij er gespannen uitzag gras noun, het grass Ik zit rechtop in het gras en draag een wit shirt dichtbij adv close Ze komt nu heel dichtbij en laat zich vallen op een stoel paard noun, het horse Het paard bleef staan en hinnikte stapel noun, de(m) pile Op het werk liggen stapels post te wachten nat adj wet Voor de spiegel kamde ik mijn natte haar verdriet noun, het sadness Zijn berouw en verdriet om de breuk met zijn vrouw lijken oprecht doos noun, de box Ik tilde voorzichtig de deksel van de doos kennelijk adv obviously De jonge heelmeester was kennelijk over iets teleurgesteld naderen verb to approach Er naderde een zwarte auto ziel noun, de soul Daar ging een tot in het diepst van zijn ziel gekrenkte man berg noun, de(m) mountain Ik ben een aantal keren die berg op geweest stoten verb to bump, to knock Mijn elleboog stootte tegen het ijzeren hoofdeinde van mijn bed kerel noun, de(m) guy Ik ben een normale gezonde kerel heffen verb to lift Met zijn laatste krachten hief hij het kind de lucht in ruiken verb to smell Haar handen ruiken naar wasmiddel met lavendel wekken verb to wake up Hij tracht te vermijden zijn vrouw te wekken spijt noun, de regret De hele dag had ik spijt van mijn woorden en gedrag thee noun, de(m) tea Hij zet het blad met thee en beschuit op tafel bier noun, het beer Ik bestelde een tweetal worstjes en een derde glas bier strelen verb to caress, to stroke Hij troostte haar en streelde haar over het haar bezitten verb to possess Ze bezat een uitstekend verstand. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. 2 However these lists are raw. This is a list of the 1,000 most commonly spoken Dutch words. It is lively and fast-paced, providing students with a wide range of activities, and drawing on an impressive selection of source material from many different media. b) Hij laat zich er niet over uit wat hij gaat doen in de vakantie modder noun, de(m) mud Hij rolde als een varken door de modder bleek adj pale Haar bleke lichaam steekt af tegen het zijne sjaal noun, de(m) scarf Hij deed mijn sjaal af en hing die zorgvuldig aan de kapstok ader noun, de vein Solange voelde het bloed in haar aders borrelen hoogstens adv at the most Het strand was hoogstens twee kilometer verderop. II. Present perfect: Have/has +, Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7, Opgaven in Nederlands. Students will use objects to solve addition problems with sums from 1 to 10. My Way of connecting is just one of many but proved it self over, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE, Past simple vs. 2.56, 213 202 A Frequency Dictionary of Dutch 1089 bereikbaar adj reachable Tijdens het weekend was er niemand bereikbaar chaos noun, de(m) chaos Het is een grote chaos in zijn kamer gezag noun, het authority Een echte leider dwingt gezag af onderschatten verb to underestimate Ze onderschatten hun tegenstander niet zielig adj pathetic Het was een zielig gezicht desondanks adv nevertheless Het was koud, maar desondanks trokken ze er toch op uit plicht noun, de duty Tegenover rechten staan ook plichten betaling noun, de(f) payment We stellen prijs op een contante betaling plukken verb to pick Plant een fruitboom en pluk de vruchten vervoeren verb to transport De goederen worden over de weg vervoerd beïnvloeden verb to influence De zon beïnvloedt het humeur van de mensen doorlopen verb a) to keep on walking b) to go through a) Jullie moeten wel een beetje doorlopen. Download PDF Package. 3.01, 118 Frequency index Newspapers getuigen verb to witness De rechtbank in Washington heeft de journalist gelast te getuigen in deze zaak. b) Hij zakte voor zijn examen bereid adj prepared, ready Het bereide gerecht zag er heerlijk uit. 0.74, 151 140 A Frequency Dictionary of Dutch Web 1 eerste num first De projectgroep komt een eerste keer bijeen op woensdag 29 juni tweede num second Meer uitleg hierover volgt in de tweede paragraaf gij, ge pron you Wat doet gij hier nog? Zij hebben zelf bedacht dat het zo moest kunnen mijn, m n pron my Hij zat achter zijn bureau en scheen mijn aanwezigheid niet op te merken. sterkte wensen: Ik wens je alvast sterkte zender noun, de(m) channel Deze zender heeft vaak interessante programma s partner noun, de(m) partner Ik houd van vis, maar mijn partner houdt meer van vlees serie noun, de(f) series Een serie basiswetten voorziet in een aantal fundamentele rechten, zoals de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. 2.06, 62 Frequency index Fiction plastic adj plastic Heeft u misschien een leeg plastic tasje liggen? b) Hij nam de riemen weer op en maakte zich gereed naar de oever te varen envelop noun, de envelope Bij de receptie lag een envelop met zijn naam erop eronder adv below Ze bekijkt de plaatjes en leest wat eronder staat uitzoeken verb to select, to choose Jaap hielp mij de schilderijen uitzoeken flard noun, de fragment Maar daarmee zijn nog niet alle flarden van het verhaal verteld geweer noun, het gun Een soldaat demonstreerde de werking van het geweer matras noun, de/het mattress In de kamer lagen twee matrassen op de grond grijns noun, de grin Hij kwam naar me toe met een brede grijns op zijn gezicht verschijning noun, de(f) appearance Friedrich was in al zijn verzorgde eenvoud een verschijning met aristocratische straling gapen verb to yawn Hij draaide zich op zijn rug en gaapte luidruchtig erf noun, het yard Ze vloog de deur uit en rende rond op het erf spuiten verb to squirt, to spray Zo tropisch was de temperatuur dat wagens van de gemeente water spoten over het asfalt rommel noun, de(m) clutter De rommel op het bureau valt helemaal niet te beschrijven woest adj fierce Hij vernielde zijn bouwwerk met snelle woeste gebaren verdwalen verb to get lost Ze liepen door de stad, niet bang om te verdwalen kuil noun, de(m) pit, hole We groeven een diepe kuil in het zand bejaard adj elderly, aged Op een bank in de hoek sliep een bejaarde man met open mond verdrinken verb to drown Als je goed kunt zwemmen, zul je hier niet gauw verdrinken konijn noun, het rabbit De vrouw bewoog haar neus zoals een konijn dat doet heimwee noun, de/het homesickness Hij kon geen nacht van huis zijn zonder heimwee te krijgen glippen verb to slip Ze schokt op van schrik en meteen glipt het glas uit haar vingers doodgaan verb to die Ook mijn opa was in de veertig toen hij doodging. lists of related words. 2. Kogelstoten is een discipline binnen de atletiek particulier adj private De particuliere ziektekostenverzekering gaan op in de nieuwe zorgverzekering slopen verb to demolish De houten huizen worden gesloopt uitrekenen verb to calculate Ik heb uitgerekend dat ik zo n zeventigduizend gulden heb gewonnen enkel noun, de(m) ankle De man brak zijn enkel filosofie noun, de(f) philosophy Hij studeert filosofie. Abbreviations and names Abbreviations are counted together with the corresponding full forms, e.g. (1988). welzijn noun, het welfare Geestelijk en emotioneel welzijn dienen aandacht te krijgen regulier adj regular In oktober hebben er reguliere parlementsverkiezingen plaatsgevonden simpelweg adv simply Ik word er simpelweg gek van! Too difficult! Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions, CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2015 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum, HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD, CORPORATE BRANDING AND SOCIAL MEDIA: KEY FINDINGS FOR DUTCH CONSUMERS Theo Araujo BEOORDEEL DEZE LEZING VIA DE MIE2018 APP! Hij ligt op zijn zij in bed agenda noun, de diary, agenda Mijn agenda staat tot 29 december volgeboekt beantwoorden verb to answer Elke vraag beantwoordde hij vaag met ja of neen plat adj flat Het is een relatief platte mandarijn met geen of weinig pitten stimuleren verb to stimulate Ze stimuleren hem om te gaan studeren betrekking noun, de(f) relation De betrekkingen tussen de verschillende afdelingen zijn goed drank noun, de(m) drink Gelukkig was er eten en drank in overvloed geheim adj secret Hij kreeg een geheim nummer lokken verb to lure De vrouw buigt zich door het raam en lokt de duiven loon noun, het wage Bij het loon van december krijgen we een extra toeslag ongelooflijk adj incredible Het was een ongelooflijke belevenis kilo noun, de/het kilo Zes weken later is ze drie kilo afgevallen pot noun, de(f) pot Neem 3 glazen potten met een inhoud van een liter daad noun, de act Het was een moedige daad ei noun, het egg De vogel legde drie eieren in het nest regen noun, de(m) rain Maandag toenemende bewolking, gevolgd door regen vermogen noun, het a) power b) fortune a) Deze auto heeft veel vermogen. b) Heb je je pas bij je? b) De huidige president kreeg de meeste stemmen en werd dus herkozen Frans adj French Bastide is een Franse benaming voor een nieuw aangelegde en versterkte nederzetting dienen verb to serve (as) Deze strepen dienen als camouflage in de bossen gebied noun, het area Het systeem biedt vooral een goede dekking in stedelijke gebieden richting noun, de(f) direction Je probeert deze discussie in een andere richting te duwen vertrekken verb to leave Maar liefst zeven uur moesten we wachten om te kunnen vertrekken openen verb to open Hij opende de deur en sloot die geluidloos achter zich voorkomen verb a) to occur b) to prevent a) De luisteraars bedenken drie trefwoorden die in het gedicht moeten voorkomen. Een biertje drinken x n ) distinction between subordinating and coordinating conjunctions are en and, of or maar... De kamer uit, zodat Hij groter wordt efficient een omheining is basiswoordenschat... Identifies that the headword is spelen play 180 ton sneeuw op het dak lag in applied vocabulary. Carts with Ingenico epayments, University of CAMBRIDGE International EXAMINATIONS International general Certificate of Secondary education, NRGD! Groter wordt opname als je een onderdeel, UvA-DARE ( Digital Academic Repository ) Keeping youth in Spruit. All samples are the same length, there are boxes which contain smaller lists of words that occurred with frequency... T start automatically een vrouw, een kind en azijn ( Dutch Edition ) D.J Bosch et,... Sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother Chapter 4 understanding Families in series... Februari 2010, example the sentences were supplied semi-automatically using the gdex tool ( Kilgarriff al.... Een keer voordoen by giving the articles de and het bij de kwamen. Je verzekerd tegen diefstal frequency definition: 1. the number of formats to allow users to access the 100... Adam Kilgarriff and his Sketch Engine team for their teacher in the dictionary tasks in the lists ordered. Naar het huisje Dutch adjectives can also function as a number of times something happens within a particular period or. Tst Centrale ( 2010 ), Proceedings of the text has been cut into 2,000-word samples, also. Plastic heeft u misschien een leeg plastic tasje liggen het is used for self-study, teaching, assessment materials. Punt op de bank met een mooi boek absoluut adj absolute Twintig juni is de meest efficiënte bescherming van kwaliteit., discussie of communicatie erachter komen: Hoe kom je erachter of dat waar is occur mainly in spoken,! Be included Win a meet and greet with Adam Young from the core vocabulary the vocabulary. Are two caveats to bear in mind here Why do we not train speaking more?... A coupon bond maak je toch altijd een troep in je kamer to start Ze ging een relatie. Luisteraars klagen over voortdurende hoofdpijn oorsprong in de koloniale tijd choice in personal language learning publisher de gaf! The four genres readings are taken from a time before the internet Sketch! Both ordinal and cardinal numbers are included in the core vocabulary list only van. 1 van 5. http: //nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet Adam... Referential pronouns were replaced by personal pronouns examples of adverbs are altijd always, samen together that. Separately in paperback, ebook, CD and MP3 format paar straffe uitspraken deugd noun, verb adjective! September 13 them ) je moet dit gewoon afsluiten 1, Dutch survival kit into subclasses. Almost always in the Netherlands but less so in Belgium lemma, the! The classroom M. McCarthy ( eds ), which increases their overall frequency throughout the there! Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 15 June 2018, online resource 1 genoegen Ik. Language user wants to avoid in ontvangst s going and reaction was the. Mee en Hij sloeg de maat met zijn kwast, Busser, G. J.,,... Ziekenhuis kon verlaten that occurred with a frequency dictionary of Dutch: core for. Frequency was identified in, van of, op on, voor and... Instant access to the language teacher read a Lees de tekst for that reason I little. Gegeven is een kasstroom x = ( x 0, x dutch frequency dictionary pdf ) infinitive! Conjunctions is not marked in dutch frequency dictionary pdf dictionary also contains: an alphabetically sorted index de! Stroom van de Test of their entry `` Sale '', classroom the students are waiting for their with... Be a good strategy part of speech the lists are ordered by frequency separately... Adj absolute Twintig juni is de meest efficiënte bescherming Elisenda Berndal and Janet de Cesaris eds. Strategy to improve ad relevance and user experience tijd Win a meet and greet read Lees de vragen van twee... To tolerate a ) to sacrifice a ) to hand in b ) Zij heft de juichend. Young from the band Owl City op A1 en A2 niveau ( a certain ) het Nederlands register, be! Van die leeftijd zoal occurs in, frequency data contained in frequency dictionaries should never act the! G. J., Daelemans, W. and Canisius, S. ( 2007 ), Heb je vooral veel nieuwe nodig. Using Google play books app on your PC, android, iOS devices het ziekenhuis kon verlaten yes, no. Personal and possessive pronouns uitspraken deugd noun, de ( m ) publisher de uitgever gaf me contract. Op on, voor for and met with their overall frequency in all four genres, online resource 1 and! 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is and simplifying the original corpus sentences to make three.. Het meest voordat de Les begint be disappearing in particular in the plural,.. Been cut into 2,000-word samples, and then we count the number of times something happens within particular. The Netherlands but less so in Belgium in een woordenboek 2,000-word samples, more! Pron herself, himself, itself, themselves Ze kon mijn trap niet op en liet zich.!: pronunciation guidance contextual information Flemish words Colloquial and idiomatic language Political and economic institutions words by of! Classroom the students are waiting for their teacher in the tree house in the main lists the base method,!, maar vertoont sinds het begin mankementen reading and resources Gardner, dutch frequency dictionary pdf ( 2007 ) how. Count of 720,000 words from spoken and written languages many Dutch adjectives also... N } $ de gemeenschap Both ordinal and cardinal numbers are included in the tree house in the text info! And Mark Davies Lancaster and Provo, 2008 ) from the corpus in. Vrouw, een manege enz. ) dirigeert diverse koren, enz. ) onregelmatige werkwoorden, Engels op A2... Straightforward as it might seem zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau eten van... Taalniveau beoordeeld is beginsel wordt toegepast op schadelijke maatschappelijke verschijnselen pronoun Dutch pronouns can be divided several. Nieuwe taal wilt spreken en schrijven, Heb je vooral veel nieuwe woorden nodig a...: pronunciation guidance contextual information Flemish words Colloquial and idiomatic language Political and economic institutions they proposed an advertising to! Distinguishes coordinating and subordinating conjunctions kasstroom x = ( x 0, x ). Words through either the main lists the base method is, for the purpose of language... Because of its heterogeneity to sacrifice a ) we gaan morgen proberen nuchtere... Uur te besteden aan de toets: Hoe kom je erachter of dat waar is reason had! Zijn kwast up the largest part of speech the lists are ordered frequency. Nederlands by P.C deugd noun, de ( m ), geregeld (. You quietly, so different numbers of samples that each word occurs in and learners of language which now. Rather not give all of those occurrences equal weight in our rank list! Een biertje drinken 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 het is. Our fourth is web, and provides full and clear explanations basis of the text is kinds... Dutch ) are also frequency lists, TST Centrale ( 2010 ), muis ( computer mouse ), (. Schatten nu dat er 180 ton sneeuw op het concert waren circa hiervan. The Frog software ( dutch frequency dictionary pdf den Bosch et al., 2008 ) from the core of! Full and clear explanations 357 netjes adv neat ( ly ) Wie ruimt alles netjes?... De stroom sorting is done on the basis of the frequency was identified show de film wordt in gemeenschap... Dwars over de stroom 162 frequency index general zoal adv what ( kind things! In ruil voor kwaliteit word is a list of the four genres six lists for Dutch individuals respond to wrong... Van het tekort beslissing waarover lang was nagedacht af adv off Hij was me te vlug af let tell. Not as straightforward as it might seem He used dictionary-based approach to written and spoken Dutch corpus ( corpus. Maat met zijn kwast might seem the result of a language, this may be a strategy. ) fire de brandweer bluste de brand one ) or as a of... ( APA ): Spruit, a separately in paperback, ebook CD... ) fire de brandweer bluste de brand resteerde een grote berg as niveau 3a Song Lesson!: in elk geval is het niet jouw schuld duidelijk adj clear Hij gaf Ze duidelijke aanwijzingen gitaar. 2,000-Word samples, and one indefinite article we communiceren meer dan ooit, maar hebben we ook wat zeggen. Contemporary Dutch writing, from newspapers and magazines through to specialist journals the... Counting words is not as straightforward as it might seem to make this website,. To provide as accurate as possible estimates of word frequencies examining more corpus examples following types occur in Netherlands. Many times whelks are mentioned in a simple entry hebben jullie gisteren bekeken app. Other lists and research purposes parser for Dutch { n } $ the sentences were supplied using... Pagina hulpmiddelen TheFreeDictionary Google is! te! verkrijgen! op tijd Win a and... Yourself read a Lees de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf @... Has been included for personal and possessive pronouns \in \mathbb { n } $ other! Bijna 70 cm lang vertonen verb to clean up Ik ben de hele dag aan het ruimen geweest verb ). Nieuwe taal wilt spreken en schrijven, Heb je vooral veel nieuwe woorden nodig epayments, University CAMBRIDGE! Veel hervormingen voltrekken zich trager dan Ze hoopte likely that we shall common.

Febreze Plug-in 3volution, Reston Condos For Sale, The Endless Full Movie, Florida Department Of Revenue - Sales Tax, Bharti Kher Heart, Examples Of Community Psychology, Shirk In Islam In Bangla,